فرهنگی
اداره سوم ساواک حاکم بر فضای رسانه ای
برگی از تاریخ با همکاری موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

اداره سوم ساواک حاکم بر فضای رسانه ای

ساواک دارای بخشهایی در تهران و شهرستانها بود و 9 اداره کل داشت که اداره کل سوم و زیرمجموعه‌های آن به سانسور مطبوعات مخالف و به طور کلی تأمین امنیت داخلی از طرق مختلف اعم از سرکوب و کنترل مخالفان اختصاص داشت. این اداره پایگاه اصلی رژیم و رئیس آن مقدم بود...
درس‌هایی از سیره اخلاقی امام رضا(ع)

درس‌هایی از سیره اخلاقی امام رضا(ع)

نمونه ای از اخلاق امام رضا(ع) این بود که در دوران ولایت عهدی وتصدی بالاترین مقام در دولت اسلامی به هیچ یک از غلامانشان دستور نمی دادند که کارهای ایشان راانجام دهند.
حجاب، تکریم آن کسی است که در حجاب است

حجاب، تکریم آن کسی است که در حجاب است

رهبر معظم انقلاب در دیدار دانشجویان دانشگاه‌های استان یزد می‌فرمایند: راجع به زن بحث میکنند: شما حجاب را اجباری کردید. خود آنها بی‌حجابی را اجباری میکنند، دختر دانشجو را تو دانشگاه راه نمی‌دهند، به خاطر اینکه روسری دارد، آن وقت به ما میگویند چرا شما حجاب را اجباری کردید!